Spatial Analysis of Soil Resources Potential by Using Geography Information Systems (GIS): A Case Study from Thrace Region, Turkey

Authors

  • Muhammed Cüneyt Bağdatlı Department of BiosystemEngineering, Engineering and Architecture Faculty, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey, 50300 http://orcid.org/0000-0003-0276-4437
  • Esra Can

Keywords:

Soil Resources, Classification, Spatial Analysis, GIS Mapping, Thrace Region, Turkey

Abstract

The aim of this study is to create spatial distribution maps by determining some land and soil characteristics related to large soil groups, slope classes, soil depths and erosion degrees using digital soil maps in the Thrace region. (Turkey). In the study, 1/25.000 scaled digital soil maps were used. Spatial analyzes were carried out with the help of Arc GIS 10.3.1 program, which is one of the Geography Information Systems (GIS) software. In the study area, non-calcareous brown forest soils cover the most area and its total area is 8550.8 km2. Brown soils cover the least area and the total area is 2.8 km2. The lands varying between 7-12% in the research area occupy the most space and the total of the areas with this slope group is 7354.8 km2. The total area formed by soils with an area of more than 150 cm soil depth is 11332.9 km2. The total area of the lands with a soil depth of 0-20 cm is 40.5 km2. The lands that may be exposed to 1st degree erosion in the study area are the ones that will be exposed to the most damage, and the total of these lands is 10195.1 km2. Fourth class areas that may be exposed to erosion are the areas with the highest and severe erosion risk, and the collection area in the study area has been determined as 318.6 km2. As a result of the study, spatial distribution maps of large soil groups, slope, soil depth and areas that may be exposed to erosion, which will form a basis for similar studies in the Thrace region, were revealed.

References

[1] Türkmen F. Ordu İli Topraklarının Jeokimyasal Özellikleri, Genesis ve Sınıflandırılması [The Geochemical Properties, Genesis and Classification of Ordu Soils]. PhD Thesis. Ankara University. Ankara (2001).
[2] Atalay İ. Toprak Oluşumu, Sınıflandırması ve Coğrafyası [Soil Formation, Classification and Geography]. Ankara: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Yayını, Meta Basım Matbaacılık (2006).
[3] Altınbaş Ü, Çengel M, Uysal H, Okur B, Okur N, Kurucu Y, et al. Toprak Bilimi [Soil Science]. İzmir: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları (2004).
[4] Taban S, Çıkılı Y, Kebeci F, Taban N, Sezer SM. Taşköprü Yöresinde Sarımsak Tarımı Yapılan Toprakların Verimlilik Durumu ve Potansiyel Beslenme Problemlerinin Ortaya Konulması [Evaulation of Potential Nutritional Problem and Fertility Status of the Garlic Grown Soils of Taş köprü Region]. Tarım Bilimleri Dergisi (2004) 10(3):297–304.
[5] Başayiğit L. CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemine Göre Arazi Kullanım Haritasının Hazırlanmasında: Isparta Örneği. Ankara Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi (2004) 10(4).
[6] Altınbaş Ü, Kurucu Y, Bolca M, Esetlili MT, Özden N, Özen F, et al. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalı Temel Kursu Ders Notları [Remote Sensing and Geographic Information System Applied Basic Course Lecture Notes]. Lecture Notes (2003).
[7] Oztekin ME, Kosar M. GIS and Remote Sensing are Used by Multi Criteria Decision Analysis Method to Determine the Landside Sensitive Areas of Malatya Province. Fresenius Environmental Bulletin (2021) 30(4).
[8] Oztekin M, Koca YK. The Advantages of Quickbird Images for Detailed Soil Survey Studies. Journal of Food, Agriculture & Environment (2011) 9(3-4).
[9] Atalay İ. A New Approach to The Land Capability Classification: Case Study of Turkey. International Conference – Environment at A Crossroads: Smart Approaches for A Sustainable Future Procedia Environmental Sciences (2016) 32.
[10] Oztekin ME. Monitoring and Determination of Land Use Types in Large Scale Irrigation Project Areas in Mediterranean Region of Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment 10 (2 Ed.) (2012). 1065-1068.
[11] Lin H, Wheeler D, Bell J, Wilding L. Assessment of Soil Spatial Variability at Multiple Scales. Ecol Model (2005) 182:271–290.
[12] Shibu M, Leffelaar P, Keulen H, Aggarwal P. Quantitative Sescription of Soil Organic Carbon Matter Dynamics: A Review of approaches with Reference to Rice-based Cropping Systems. Geoderma (2006) 137:1–18.
[13] Güngör G, Konyalı S, Turan D. Trakya’da Tarla Ürünlerini (Buğday, Ayçiçeği, Kanola, Çeltik) Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Başlıca Gelişmişlik Göstergeleri İtibariyle Analizi [Wheat, Sunflower, Canola, Rice) in Thrace in terms of Major Development Indicators]: Scientific Research Project Final Report (2015).
[14] Asan A, Yarcı C. Trakya’da Botanik Gezileri [Botanical Excursions in Thrace]. Ekoloji Çevre Dergisi (1993) 2(7).
[15] Şensoy S, Demircan M, Ulupınar U, Balta I. Türkiye İklimi [Turkey's Climate]. Ankara (2008).
[16] Anonymous. Arc GIS 10.3.1. Redland, CA, USA (2010).
[17] Anonymous. Sayısal Toprak Haritaları [Digital Soil Maps] (2000).
[18] Anonymous. Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı [Soil and Land Classification Standards Technical Instruction] (2005).
[19] Başkan O, Usul M, Tunçay T, Keçeci M, Cebel H, Dengiz O, et al. Ülkesel Coğrafi Toprak Veri Tabanı Oluşturulmasına Yönelik Ankara Kalecik Örnek Alan Çalışması [Ankara Kalecik Case Study on the Establishment of a National Geographical Soil Database] (2018).
[20] Shit PK, Bhunia GS, Maiti R. Spatial Analysis of Soil Properties Using GIS Based Geostatistics Models. Modeling Earth Systems and Environment (2016) 2(107):1–6.
[21] Bağdatlı MC, Arslan O. GIS Mapping of Large Soil Groups, Current Land Use, Soil Depths and Slopes, Soil Erosian in Kırsehir Province of Turkey. World Research Journal of Agricultural Science (WRJAS) (2020) 8(1).
[22] Bağdatlı MC, Ballı Y. GIS Mapping of Land Slopes, Soil Depths, Erosian Classes, Large Soil Groups and Some Soil Properties: A Case Study of Kayseri Province in Turkey. Universal Journal of Agricultural Research (2021) 9(5).
[23] Başbozkurt H, Öztaş T, Karaibrahimoğlu A, Gündoğan R, Genç A. Toprak Özelliklerinin Mekânsal Değişim Desenlerinin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi [Assessment of Spatial Variability Patterns of Soil Properties by using Geostatistical Methods]. Atatürk University Journal of Agricultural Faculty (2013) 44(2):169–181.
[24] Doğan HM, Yılmaz DS, Kılıç OM. Orta Kelkit Havzası’nın Bazı Toprak Özelliklerinin Ters Mesafe Ağırlık Yöntemi (IDW) ile Haritalanması ve Yorumlanması [Mapping and Interpreting Some Soil Surface Properties of Central Kelkit Basin by Inverse Distance Weighted (IDW) Method]. Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research (2013) 6(46):46–54.
[25] İmamoglu MZ, Sertel E, Kurucu Y, Örmeci C. Jeoistatistik Yöntemler Kullanılarak Farklı Toprak Özelliklerine Ait Haritaların Oluşturulması ve CBS İle Analizi Creating Maps of Different Soil Properties Using Geostatistics Methods and Analysis with GIS]. In: UTSK2011 (2011).
[26] Sarıoğlu FE. Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması Pilot Alan Dedeli Mevkii [Comparison of Different Methods in Land Evaluation Studies Case Study; Bafra-Dedeli District]. Master Thesis. Samsun Ondokuz Mayıs University (2012).

Downloads

Published

2021-12-15

How to Cite

Spatial Analysis of Soil Resources Potential by Using Geography Information Systems (GIS): A Case Study from Thrace Region, Turkey. (2021). International Journal of Innovative Research and Reviews, 5(2), 45-50. http://www.injirr.com/index.php/injirr/article/view/81

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>